...


หลักสูตรรถจักรยานยนต์

จำนวน 15 ชั่วโมง
เปิดทำการสอนทุกวัน ตั้งแต่ 06.00 น – 21.00 น. ประกอบด้วย
ภาคทฤษฎี ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ จํานวน 5 ชั่วโมง ดังนี้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถจักรยานยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1ชั่วโมง
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย และสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ 2 ชั่วโมง
ความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถจักรยานยนต์ 1 ชั่วโมง
ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาล 1 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ จํานวน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ดังนี้
การฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ ตามท่าฝึกต่างๆรวม 10 ชั่วโมง ได้แก่
การหยุดบนทางราบ
การขับรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
การขับรถเข้าทางโค้งรูปเลขแปด
การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอส
การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวแอล
การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
การทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน
การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด
การปฏิบัติตามเครื่องหมายสัญญาณจราจรในสนามทดสอบ

การรับประกาศนียบัตร
นักเรียนที่เข้าเรียนครบทุกชั่วโมง ทุกรายวิชา และสอบผ่านการสอบ โรงเรียนจะออกประกาศนียบัตรให้ เพื่อนำไปขอรับใบขับขี่ ได้ที่สำนักงานขนส่ง ทุกจังหวัดโดยไม่ต้องทำการสอบใหม่ที่สำนักงานขนส่งแต่ประการใด

คุณสมบัติผู้สมัคร
อายุ 15 ปีขึ้นไป และต้องไม่เคยมีใบขับขี่รถยนต์มาก่อน

หลักฐานการสมัคร
1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2รูป (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ฉากหลังสีพื้น)
3. ใบรับรองแพทย์ ตรวจร่างกายเพื่อทำใบอนุญาตขับรถ ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน (มีแบบฟอร์มเฉพาะ โปรดปรึกษาเจ้าหน้าโรงเรียนก่อนทำ)


หมายเหตุ รูปถ่ายและใบรับรองแพทย์ สามารถนำมายื่นภายหลัง ก่อนสำเร็จการศึกษาได้


 

หลักสูตรรวม 15 ชั่วโมง


อัตราค่าเรียน 1,000 บาท


มีรอบเรียนให้เลือกทุกสัปดาห์