[analytify-stats metrics=”ga:timeOnPage” permission_view=””]

...


หลักสูตรรถยนต์

จำนวน 15 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จํานวน 5 ชั่วโมง ดังนี้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1ชั่วโมง
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย และสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ 2 ชั่วโมง
ความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถยนต์ 1 ชั่วโมง
ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาล 1 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจํานวน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ดังนี้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ได้แก่
การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
การบํารุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจําวัน
การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ
การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่างๆ
การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ 4 ชั่วโมง ได้แก่
การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถ ในทางโค้งรูปตัวเอส)
การกลับรถทางแคบ
การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่างๆ
การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่าง ด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่าง ด้านซ้ายมุมฉาก
การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่าง ด้านขวามุมฉาก
การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่าง ด้านซ้ายมุมฉาก
การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่าง ด้านขวามุมฉาก
การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
การหยุดรถบนทางราบ
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง 3 ชั่วโมง
การรับประกาศนียบัตร
นักเรียนที่เข้าเรียนครบทุกชั่วโมง ทุกรายวิชา และสอบผ่านการสอบ โรงเรียนจะออกประกาศนียบัตรให้ เพื่อนำไปขอรับใบขับขี่ ได้ที่สำนักงานขนส่ง ทุกจังหวัดโดยไม่ต้องทำการสอบใหม่ที่สำนักงานขนส่งแต่ประการใด

คุณสมบัติผู้สมัคร
อายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องไม่เคยมีใบขับขี่รถยนต์มาก่อน

หลักฐานการสมัคร
1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2รูป (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ฉากหลังสีพื้น)


หมายเหตุ รูปถ่ายสามารถนำมายื่นภายหลัง ก่อนสำเร็จการศึกษาได้


 

หลักสูตรรวม 15 ชั่วโมง


อัตราค่าเรียน 6,000 บาท

ส่วนลด 500 บาท

เหลือเพียง 5,500 บาท เท่านั้น


มีรอบเรียนตั้งแต่ 6.00 – 21.30 น. ทุกวัน

 

ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆ อีกเพียบ คลิ๊กเลย…