...

...


อบรมเพื่อไปสอบเองหรืออบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาต

 

อบรมเพื่อไปสอบใบอนุญาตเอง หลักสูตร 5 ชั่วโมง

ต้องไม่เคยมีใบขับขี่ยานพาหนะในประเภทที่จะสอบมาก่อน

เปิดอบรมตามรอบกำหนดการของโรงเรียน เลือกวันได้ตามสะดวก

  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1ชั่วโมง
  • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย และสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ 2 ชั่วโมง
  • ความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 1 ชั่วโมง
  • ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาล 1 ชั่วโมง

 

หลักฐานการสมัครเข้าอบรม

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 2 รูป
 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนดำเนินการ

ตรวจสอบเอกสาร > ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย > อบรม5ชั่วโมง

 

อัตราค่าอบรม 500 บาท


เปิดอบรมทุกสัปดาห์

 

 


 

อบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาต หลักสูตร 1 ชั่วโมง

ต้องมีใบอนุญาตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์(ชนิด5ปี)ที่ยังไม่สิ้นอายุ

สามารถอบรมได้ล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุ 90 วัน

เปิดอบรมตามรอบกำหนดการของโรงเรียน เลือกวันได้ตามสะดวก

  • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย
  • ความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ

 

หลักฐานการสมัครเข้าอบรม

 • ใบอนุญาตขับขี่ฉบับเดิม หรือใบแทน ที่ยังไม่หมดอายุ
 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 2 รูป

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ตรวจสอบเอกสาร > ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย >อบรม1ชั่วโมง

 

อัตราค่าอบรม 500 บาท


เปิดอบรมทุกสัปดาห์